مشاوره بدون ارزیابی و تحلیل بدون شناخت، اگر هم فوایدی داشته باشد و حتی سرعتی بالا، در میان مدت و بلندمدت ما را با چالشهای جدی مواجه میسازد، چالش سندروم عجله یا چالش سندروم جادوگری. در سندروم عجله امتیاز بالایی به زود فهمیدن و زود رسیدن و داشتن میدهیم  و در سندروم جادوگری به دنبال راه میانبر و سریع هستیم. غافل از این که هر راهی در ازای خود موانع و پیچشهایی دارد که میتواند دقیقاً در گام آخر همه زحمات را هدر دهد. راه زندگی، راه کارافرینی، مسیر کاری و مسیر توسعه چنین است. باید از سندروم عجله و جادوگری فاصله گرفت و به ارزش ارزیابی و تحلیل پی برد و حوصله به خرج داد. ارزیابی و تحلیل مانند میکروسکوپ ازمایشگاه  و داشتن حوصله در بررسی ظرایف فردی و خصوصیات ویژه هر فرد است.
ما روشهای ارزیابی کارآمد و اثربخشی را برای کاربردهای مختلف طراحی کرده‌ایم.
 
انواع خدمات ارزیابی و تحلیل بر اساس موضوع
  1. سنجش و تحلیل ویژگیهای شخصیتی و شاکله روانی
  2. سنجش و تحلیل توان روانی و هوش زندگی و مهارتهای نرم (رفتاری و ذهنی)
  3. سنجش و تحلیل مهارتهای حرفه ای و دانش مدیریتی
  4. سنجش و تحلیل پروفایلی (یکی از مدلهای ارزیابی انتخاب و گزارش فقط برای آن مدل ارائه میشود)
  5. خدمت ارزیابی جامع برای مربیگری و مشاوره (سنجش ترکیبی)

 

انواع خدمات ارزیابی و تحلیل بر اساس نوع ارزیابی شونده

 

 مبانی خدمات ارزیابی

   توسعه شخصی، گروهی یا سازمانی بدون شناخت و تحلیل مناسب ممکن نیست. منظور از شناخت و تحلیل هم شناخت و تحلیل سیستماتیک، روشمند و مستند است. ارزیابی چه برای شخص مشاور جه برای فرد، گروه یا سازمان متقاضی توسعه و تعالی، لازم است. هر پیشرفت مثبت و بهبود حاصل آگاهی و خودآگاهی است و کورکورانه، سلیقه‌ای، موردی و صرفاً مبتنی بر خبرگی نه تنها خطای زیاد دارد بلکه متناسب‌سازی آموزشها و مربیگری را ناممکن می‌سازد. تفاوت هر شخص در هر موقعیت با سایرین و همچنین هر گروه یا سازمان الزام ارزیابی مستقل و انحصاری را بدیهی می‌سازد تا به تحلیل‌های کاربردی قابل اعتنا دست یابیم. نتایج کار را نیز حسب نیاز تعریف شده به صورت مکتوب ارائه می‌کنیم و نه صرفاً به صورت شفاهی و روشهای سنتی تا برای همیشه قابل استفاده و ارجاع باشد. روش عمومی ارزیابی به شرح زیر است.